Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ACA de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
 • ACA: Amsterdam City Art vof is de leverancier en eigenaar van de website www.amsterdamcityart.nl.die de opdracht als bedoeld onder a) heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
 • Website: de online winkel www.amsterdamcityart.nl of amsterdamcityart.com;
 • Kunstenaar: biedt op Website reproducties van het kunstwerk aan;
 • Kunstwerk: is een geprinte reproductie van een digitaal bestand.
 • Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Disclaimer

 1. Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de webpagina te gebruiken stemt de Klant in met deze disclaimer.
 2. ACA spant zich in de Inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
 3. ACA verschaft de Inhoud van de Website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. ACA is niet aansprakelijk voor Schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.
 5. ACA mag de Website naar eigen inzicht en op elk door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ACA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is ACA niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de Website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen betrachting van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Klant is verantwoordelijk voor al hetgeen Klant vanuit de Website verzendt.
 8. ACA behoudt zich het recht voor om Klant de toestemming te ontzeggen de Website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan ACA de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. Klant zal ACA, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.