Leveringsvoorwaarden Amsterdam City Art

Let op: Indien u uw bestelling bij Amsterdam City Art plaatst, verklaart u zich automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van onze website zoals hieronder staan beschreven. Laatste wijziging: 17-07-2017

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ACA de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
 • ACA: Amsterdam City Art vof is de leverancier en eigenaar van de website www.amsterdamcityart.nl.die de opdracht als bedoeld onder a) heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
 • Website: de online winkel www.amsterdamcityart.nl of amsterdamcityart.com;
 • Kunstenaar: biedt op Website reproducties van het kunstwerk aan;
 • Kunstwerk: is een geprinte reproductie van een digitaal bestand.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Met de opdracht tot koop wordt een overeenkomst aangegaan tussen de Klant en ACA.
 2. Met het aanbieden van Kunstwerken op onze Website biedt ACA Klanten de mogelijkheid deze kunstwerken te kopen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de online bestelling heeft betaald en het volledige bedrag bij ACA op de bankrekening staat.
 3. Nadat Klant de opdracht tot levering heeft verstuurd wordt deze alleen geaccepteerd met een opdrachtbevestiging van ACA aan Klant. Heeft Klant 24 uur na het sturen van de opdracht geen opdrachtbevestiging van ACA ontvangen, neem dan contact op met info@amsterdamcityart.nl.
 4. ACA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een niet verwerkte bestelling zonder opdrachtbevestiging.
 5. ACA garandeert de Klant dat ACA met de Kunstenaar een overeenkomst is aangegaan waardoor de Klant gevrijwaard blijft van voor iedere aanspraak van derden, waaronder maar niet beperkt tot een inbreuk op auteursrechten, dan wel aanspraak op grond van het portretrecht door het gebruik van het Kunstwerk.
 6. ACA verkoopt reproducties van Kunstwerken waarvan de digitale beelden beschikbaar zijn gesteld daar de Kunstenaar. De Kunstenaar blijft in alle gevallen de eigenaar van het Kunstwerk. De Klant of derden zijn niet gerechtigd het Kunstwerk te kopiëren of op welke wijze dan te vermenigvuldigen of verspreiden.

Artikel 3: Offertes

Naast de mogelijkheid voor een Klant een Kunstwerk op de Website kan ACA te kopen kan een Klant een offerte aanvragen ACA. Een door ACA uitgebrachte offerte verplicht ACA niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Klant.

Artikel 4: Annulering

 1. De Klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat ACA met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Voor de annulering stuurt de Klant ACA een mail naar info@amsterdamcityart.nl
 2. Elk Kunstwerk wordt door ACA op basis van de keuzes van de Klant geproduceerd. Door het unieke karakter van elk Kunstwerk is het niet mogelijk voor de Klant de overeenkomst te annuleren in het geval ACA is gestart met de productie van het Kunstwerk.

Artikel 5: Prijs

Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verzendkosten (behalve voor adressen buiten Nederland) en altijd onder voorbehoud van typefouten.

ACA is gerechtigd de prijzen op de Website naar eigen goeddunken aan te passen. Vind de aanpassing plaats na dat de overkomst tussen Klant en ACA is aangegaan, blijft de in de overeenkomst bepaalde prijs gehandhaafd.

Artikel 6: Levering

 1. Levering geschiedt via PostNL of een overnight koeriersdienst.
 2. Binnen Nederland leveren we het Kunstwerk zonder verzendkosten.
 3. Bij leveringen buiten Nederland komen bovenop de prijs van het Kunstwerk extra verzendkosten. Voor de exacte bedragen neem svp contact op met ACA via info@amsterdamcityart.nl
 4. Een door ACA op de Website opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. ACA kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet behalen van een bepaalde leverdatum.
 5. Het is mogelijk het Kunstwerk op te halen bij ACA; geef dit aan tijdens de bestelprocedure. In een later stadium is het eventueel mogelijk het kunstwerk bij ACA op te halen. Neem hiervoor svp contact op met ACA via info@amsterdamcityart.nl
 6. Het is niet mogelijk het afleveradres te wijzigingen binnen 48 uur voor verzending. Vaak verzendt ACA sneller dan de opgegeven levertijd; in dat geval is het niet meer mogelijk de adresgegevens te wijzigen. Neem contact op voor de mogelijkheden.
 7. Ontvangt Klant een Kunstwerk met duidelijke transportschade meldt deze schade dan direct aan ACA. Stuur een foto van de schade aan info@amsterdamcityart.nl. We nemen dan zsm contact op en zullen ervoor zorgen dat een eventueel beschadigd Kunstwerk snel opnieuw wordt geleverd.

Artikel 7: Onderzoek bij aflevering

 1. De Klant is gehouden snel na aflevering te onderzoeken of het Kunstwerk volgens de overeenkomst in goede staat is ontvangen. Mocht de levering niet juist zijn of beschadigd, dan dient de Klant uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering hier per email naar info@amsterdamcityart.nl melding van doen bij ACA.
 2. ACA is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke Kunstwerk te leveren in de plaats van een eerdere ondeugdelijke geleverde Kunstwerk.
 3. De levering door ACA geldt in elk geval als deugdelijk, indien de Klant het geleverde Kunstwerk in gebruik heeft genomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Tekortkomingen van ACA in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ACA worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. ACA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Klant de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.